FM 350-1, counter-module

FM 350-1, counter-module

FM 350, counter-module

6ES7350-1AH03-0AE0

SIMATIC S7-300, COUNTER MODULE FM 350-1 FOR S7-300, COUNTER FUNCTIONS UP TO 500 KHZ 1 CHANNEL FOR CONNECTION OF 5V AND 24V INCREMENTAL ENCODERS ISOCHRON MODE, MEASUREMENT MODE INCL. CONFIG. PACKAGE ON CD

اتوماسیون صنعتی زیمنس

SIMATIC S7-300

یکی از پر کاربرد ترین پی ال سی های ارائه شده توسط شرکت زیمنس در زمینه اتوماسیون صنعتی PLC های سری SIMATIC S7-300 این شرکت میباشد. از مهمترین ویژگیهای این نوع PLC ها به موارد ذیل می توان اشاره نمود:

 • سیستم ماجولار کامل برای کاربردهای مختلف
 • رنج کامل CPU بر حسب محدوده کاری های مختلف
 • تنوع ماژول های مختلف جهت انتخاب
 • قابلیت گسترش تا 32 ماژول
 • قابلیت شبکه شدن از طریق پورتهای MPI ، پروفی باس PROFIBUS ،اترنت صنعتی ETHERNET و پروفی نت PROFINET

انواع ماژولهای مورد کاربرد در PLC های سری S7-300 شرکت ریمنس به شرح ذیل میباشد:

 • کارت پردازنده مرکزی CPU
 • کارت سیگنال ماژول Signal Module
 • کارت اینترفیس ماژول Interface Module
 • کارت فانکشن ماژول Function Module
 • کارت ارتباط شبکه CP
 • ماژول ﺗﺎﺑﻊ یا فانکشن ماژول FUNCTION MODULE

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﻛﻪ ﺫﻛﺮ ﺷﺪ ﻣﺎﮊﻭﻟﻬﺎﻱ ﺗﺎﺑﻊ ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﺗﻮﺍﺑﻊ ﭘﺮﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﭘﻴﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﻱ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ . ﺍﻳﻦ ماژولها ﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﮊﻭﻟﻬﺎ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﺭﻳﻞ ﻭ ﺭﺍﻙ ﻧﺼﺐ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﮔﺬﺭﮔﺎﻩ ﭘﺸﺖ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎ CPU ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺩﺍﺭﻧﺪ. ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻛﻠﻲ ﻣﺎﮊﻭﻟﻬﺎﻱ ﺗﺎﺑﻊ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻳﻨﻬﺎ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺗﻌﺪﺍﺩﻱ ﭘﻮﺭﺕ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﻭ ﺧﺮﻭﺟﻲ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺗﻌﺪﺍﺩﻱ ﻛﺎﻧﺎﻝ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﻭ ﺧﺮﻭﺟﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻳﻦ ﭘﻮﺭﺗﻬﺎ ﻭ ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎ ﺑا ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﮊﻭﻟﻬﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﻫﺪﻑ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﻛﺎﺭﺑﺮ ﺭﺍ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺎﺭﺑﺮ ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮﻫﺎﻳﻲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﻫﺪ . ﺍﻳﻦ ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮﻫﺎ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺩﻭ ﻧﻮﻉ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ :ﺩﺳﺘﻪ ﺍﻱ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﻛﺎﺭﺑﺮ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﭘﻴﻜﺮﺑﻨﺪﻱ ﺳﺨﺖ ﺍﻓﺰﺍﺭی ﺑﻪ ﻣﺎﮊﻭﻝ اﺧﺘﺼﺎﺹ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ ﻭ ﺩﺳﺘﻪ ﺩﻳﮕﺮ ﺭﺍ ﻛﺎﺭﺑﺮ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻧﻲ ﺗﻮﺍﺑﻊ ﻭ ﺑﻠﻮﻛﻬﺎﻱ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﮊﻭﻟﻬﺎ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮﺩ، ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ . ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮﻫﺎﻱ ﻧﻮﻉ ﺍﻭﻝ ﺩﺭﻫﻨﮕﺎﻡ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻭﺿﻌﻴﺖ CPU ﺍﺯ ﻣﺪ STOP ﺑﻪ ﻣﺪ RUN ﺗﻮﺳﻂ CPU ﺑﻪ ﻣﺎﮊﻭﻝ ﺍﺭﺳﺎﻝ می ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮﻫﺎﻱ ﻧﻮﻉ ﺩﻭﻡ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺑﺎﺭ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻧﻲ ﺗﻮﺍﺑﻊ ﻭ ﺑﻠﻮﻛﻬﺎﻱ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻣﺎﮊﻭﻝ ﺗﺎﺑﻊ ﺑﻪ ﻣﺎﮊﻭﻝ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ ﻭ ﻫﺪﻑ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﻛﺎﺭﺑﺮ ﺭﺍ ﺗﺄ ﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ . ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎﺭﺑﺮ ﺑﺎ ﻣﺎﮊﻭﻝ ﺑﻪ ﻫﻤﻴن ترتیب برقرار می شود. همچنین این ماژول ها جهت انجام توابع و عملیات ویژه همانند: شمارش، تشخیص موقعیت یا مکان یابی و کنترل حلقه بسته به کار می روند.

FM 350:

ﻣﺎﮊﻭﻝ ﺗﺎﺑﻊ FM350 ﻳﻚ ﻣﺎﮊﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﻧﺪﻩ ﺑﺎ ، سرﻋﺖ ﺑﺎﻻ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺩﺭ PLCﻫﺎﻱ S7-300 ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﺮﺩ . ﺍﻳﻦ ﻣﺎﮊﻭﻝ ﻳﻚ ﺷﻤﺎﺭﻧﺪﻩ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﺭﻧﺠﻬﺎﻱ 0 تا 2 بتوان 32 ﻛﺎﺭ ﻛﻨﺪ . ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﺳﻴﮕﻨﺎﻟﻬﺎﻱ ﺷﻤﺎﺭﻧﺪﻩ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﮊﻭﻝ 500 KHZ است .

شکل زیر یک کاربرد ار FM350 را جهت بسته بندی کارتن نمایش می دهد. ﻫﺮ ﻛﺎﺭﺗﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺑﺨﺼﻮﺻﻲ ﺍﺯ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﭘﺮ ﺷﻮﺩ . ﺷﻤﺎﺭﻧﺪﻩ ﻣﺎﮊﻭﻝ FM 350 ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺭﺍ ﻣﻲ ﺷﻤﺎﺭﺩ ﻭ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻭ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻛﺎﺭﺗﻨﻬﺎ ﺭﺍ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺯﻣﺎﻧﻴﻜﻪ ﻫﺮ ﻛﺎﺭﺗﻦ ﺩﺭ ﻣﻜﺎﻥ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﮕﻴﺮﺩ، ﺗﺴﻤﻪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ A ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. ﺷﻤﺎﺭﺵ ﺁﻏﺎﺯ ﻭ ﺗﺴﻤﻪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ B ﺭﻭﺷﻦ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ . ﻫﻨﮕﺎﻣﻴﻜﻪ ﻳﻚ ﻛﺎﺭﺗﻦ ﺑﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﻗﻄﻌﺎﺕ پر شود FM 350 ﺗﺴﻤﻪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ A ﺭﺍ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻭ ﺗﺴﻤﻪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ B ﺭﺍ ﺭﻭﺷﻦ می ﻛﻨﺪ . ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻛﺎﺭﺗﻦ ﺑﻌﺪﻱ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﻮﺭودﻱ ﺭﺳﻴﺪ، ﺷﻤﺎﺭﺵ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.

ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ ﺳﻨﺠﺶ ﻭ ﻭﻗﻔﻪ ﻫﺎﻱ ﭘﺮﺩﺍﺯﺷﻲ: ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺩﻭ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺳﻨﺠﺶ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﻭ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺣﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻭ ﺣﺪ ﺑﺎﻻﻱ ﺷﻤﺎﺭﺵ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺩﺭ FM 350 ﺫﺧﻴﺮﻩ ﻛﺮﺩ. ﺍﻳﻦ ﻣﺎﮊﻭﻝ ﺗﺎﺑﻊ ﺩﻭ ﺧﺮﻭﺟﻲ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻝ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺗﻮﺳﻂ ﺁﻧﻬﺎ ﻭﻗﻔﻪ ﻫﺎﻱ ﭘﺮﺩﺍ ﺯﺷﻲ ﺭﺍ ﺍﺟﺮﺍ ﻛﺮﺩ . ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺳﻴﮕﻨﺎﻝ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﺧﺮﻭﺟﻲ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻝ ﺑﻪ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺳﻨﺠﺶ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ . ﺑﻪ ﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ ﻛﻪ ﺍﮔﺮ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺷﻤﺎﺭﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻛﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺑﺮﺳﺪ، ﺧﺮﻭﺟﻲ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻝ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺳﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻫﻨﮕﺎﻡ می ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭﻗﻔﻪ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺳﻴﮕﻨﺎﻝ ﺍﻳﻦ ﺧﺮﻭﺟﻲ ﺭﺍ ﺍﺟﺮﺍ ﻛﻨﺪ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺎﮊﻭﻝ FM 350 ﺑﺎ ﻣﺤﺮﻙ، ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﻃﻮﻝ ﭘﺎﻟﺲ ﺧﺮﻭﺟﻴﻬﺎﻱ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻝ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻥ ﺳﺖ ﺑﻮﺩﻥ ﺍﻳﻦ ﺧﺮﻭﺟﻴﻬﺎﺳﺖ، ﺩﺭ ﺭﻧﺞ ﻛﺮﺩ 0 تا 500 ms ﺗﻌﻴﻴﻦ کرد . ﺩﺭ ﻣﺜﺎﻝ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﻛﺎﺭﺗﻨﻬﺎ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻳﻚ ﻛﺎﺭﺗﻦ ﺑﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ برنامه ﺭﻳﺰﻱ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﭘﺮ ﺷﺪ، ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺣﻤﻞ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﺷﻮﺩ. ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺳﻨﺠﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺧﺮﻭﺟﻲ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻝ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻛﺮﺩﻥ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﺮﺩ.

ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺷﺮﻭﻉ: می ﺗﻮﺍﻥ ﻋﺪﺩﻱ ﺩﺭ ﺭﻧﺞ ﺷﻤﺎﺭﺵ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺷﺮﻭﻉ ﺩﺭ FM 350 ﺫﺧﻴﺮﻩ ﻛﺮﺩ. ﻫﻨﮕﺎﻣﻴﻜﻪ شمارنده ﺳﻴﮕﻨﺎﻝ راه ﺍﻧﺪﺍﺯﻱ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺳﺨﺖ ﺍﻓﺰﺍﺭﻱ ﻭ ﻳﺎ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭﻱ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﺪ، ﺑﺎ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﺎﺭ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.

ﺳﻪ ﺭﻭﺵ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻤﺎﺭﺵ ﺷﻤﺎﺭﻧﺪﻩ در FM 350 : ﺗﻮﺳﻂ FM 350 ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﭘﺎﻟﺴﻬﺎﯼ ﻣﺴﺘﻄﻴﻠﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺭﻭﺵ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ، ﻭﺍﺣﺪ ﻭ ﻣﺘﻨﺎﻭﺏ ﺷﻤﺮﺩ . ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺍﻳﻦ ﺳﻪ ﺭﻭﺵ ﺩﺭ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺷﻤﺎﺭﻧﺪﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ ﺳﻨﺠﺶ ﺍﺳﺖ.

ﺩﺭ ﺷﻤﺎﺭﺵ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ، ﻭﻗﺘﻲ ﺷﻤﺎﺭﻧﺪﻩ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺷﻤﺎﺭﺵ ﺻﻌﻮﺩﻱ ﺑﻪ ﺣﺪ ﺑﺎﻻﻱ ﺷﻤﺎﺭﺵ ﺑﺮﺳﺪ، ﺍﮔﺮ ﭘﺎﻟﺲ ﺑﻌﺪﻱ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ، ﺑﺎ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺣﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺷﻤﺎﺭﺵ ﺑﺎﺭ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﺵ ﺻﻌﻮﺩﻱ ﭘﺎﻟﺴﻬﺎ ﻣﻲ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺷﻤﺎﺭﺵ ﻧﺰﻭﻟﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﭘﺲ ﺍﺯ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﺣﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺷﻤﺎﺭﺵ ﺑﺎ ﺣﺪ ﺑﺎﻻﻱ ﺷﻤﺎﺭﺵ ﺑﺎﺭ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﺵ ﻧﺰﻭﻟﻲ ﭘﺎﻟﺴﻬﺎ ﻣﻲ ﮐﻨﺪ . ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻋﻤﻞ ﺷﻤﺎﺭﺵ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ.

ﺩﺭ ﺷﻤﺎﺭﺵ ﻭﺍﺣﺪ، ﺷﻤﺎﺭﻧﺪﻩ ﺑﺎ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﺎﺭ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻭﻗﺘﻲ ﺩﺭ ﺷﻤﺎﺭﺵ ﺻﻌﻮﺩﻱ ﺑﻪ ﺣﺪ ﺑﺎﻻﻱ ﺷﻤﺎﺭﺵ ﺭﺳﻴﺪ، ﺍﮔﺮ ﭘﺎﻟﺲ ﺑﻌﺪﻱ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ، ﺑﺎ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺣﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺷﻤﺎﺭﺵ ﺑﺎﺭ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺷﻤﺎﺭﺵ ﻧﺰﻭﻟﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﭘﺲ ﺍﺯ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﺣﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺷﻤﺎﺭﺵ ﺑﺎ ﺣﺪ ﺑﺎﻻﻱ ﺷﻤﺎﺭﺵ ﺑﺎﺭ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ. ﺩﺭ ﺷﻤﺎﺭﺵ ﻣﺘﻨﺎﻭﺏ، ﺷﻤﺎﺭﻧﺪﻩ ﺑﺎ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﺎﺭ ﺷﻤﺎﺭﺵ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻭﻗﺘﻲ ﺩﺭ ﺷﻤﺎﺭﺵ ﺻﻌﻮﺩﻱ ﺑﻪ ﺣﺪ ﺑﺎﻻﻱ ﺭﺳﻴﺪ، ﺍﮔﺮ ﭘﺎﻟﺲ ﺑﻌﺪﻱ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ، ﺑﺎ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﺎﺭ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﺵ ﺻﻌﻮﺩﻱ ﭘﺎﻟﺴﻬﺎ ﻣﻲ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺷﻤﺎﺭﺵ ﻧﺰﻭﻟﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﭘﺲ ﺍﺯ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﺣﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺷﻤﺎﺭﺵ ﺑﺎ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﺎﺭ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﺵ ﻧﺰﻭﻟﻲ ﭘﺎﻟﺴﻬﺎ ﻣﻲ ﮐﻨﺪ.

Function modules relieve the CPU of resource-intensive tasks such as counting, positioning and closed-loop control

Module range

 • Counter modules
 • Positioning modules for rapid-traverse/creep-speed drives
 • Positioning modules for stepper motors
 • Positioning modules for servo motors
 • Positioning and continuous-path control modules
 • Ultrasound position sensing modules
 • SSI position sensing modules
 • Electronic cam controllers
 • High-speed Boolean processor
 • Closed-loop control modules
شناسه کالا: 2

به "FM 350-1, counter-module" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "FM 350-1, counter-module"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید