شمشیربازی

از مدال تا پدال، شمشیرباز المپیکی ژاپن در پیک غذا

با کار ارسال غذا باید برای سفر به مسابقات آینده پس انداز کنم و فرم بدنی ام را در حالت ایده آل نگه دارم.

20 تیر 1399

ایران بهترین مکان برای تمرین تیم ملی شمشیربازی است

باهر گفت: تیم ملی شمشیربازی احتیاج به اردوی خارجی ندارد، زیرا کشورمان بهترین مکان برای تمرین این رشته ورزشی است.

9 اسفند 1398